Zhromaždenie delegátov

Čl. 66

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný poriadok, rokovací poriadok a domový poriadok,

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d) prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

e) schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,

f) schvaľovať štatúty fondov družstva,

g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

h) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

i) rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene

právnej formy,

j) určovať zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevného bytu.

3. Zhromaždenie delegátov družstva deleguje právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na Predstavenstvo družstva.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradil a nie je to v rozpore s právnymi predpismi.20

5. Zhromaždenie delegátov môže na návrh člena družstva zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecné záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako 2 (dva) roky.

Čl. 67

1. Rokovanie zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2. Mimoriadne zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne:

a) jedna tretina členov družstva,

b) jedna tretina delegátov,

c) kontrolná komisia.

3. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom, najneskôr 8 (osem) dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania, ktorým musí byť mesto, v ktorom je sídlo družstva. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Voľba delegáta Zhromaždenia delegátov je uskutočnená na schôdzi bytového domu podľa volebného poriadku družstva. Ak nebudú v bytovom dome vykonané voľby delegáta, na rokovanie zhromaždenia delegátov sa pozve splnomocnený zástupca vlastníkov bytov, ktorý je zároveň členom družstva. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa na zhromaždení delegátov zúčastňujú s hlasom poradným. Zasadnutie zhromaždenia delegátov je neverejné.

5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

Čl. 68

Ak nie je v stanovenej hodine prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov, náhradné zhromaždenie delegátov sa koná o jednu hodinu neskoršie. Takto konané zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa, bez ohľadu na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny delegátov. Pre prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov.

Čl. 69

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do 1 (jedného) mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do 1 (jedného) mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do 1 (jedného) mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

Výťah zo Stanov SBD Zvolen