Správa bytov SVB

Stavebné bytové družstvo Zvolen je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb. Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD Zvolen) vzniklo v roku 1972 a odvtedy jeho hlavnou činnosťou je správa bytov spojená so všetkými činnosťami súvisiacimi s bývaním. SBD Zvolen je členom Slovenského zväzu bytových družstiev Bratislava.

Činnosť SBD Zvolen je zabezpečovaná v súlade s:

 • Stanovami SBD Zvolen, ktorých zmeny a doplnky prijímajú členovia SBD Zvolen prostredníctvom najvyššieho orgánu družstva – Zhromaždenia delegátov (každý bytový dom má jedného zástupcu)
 • Platnou legislatívou SR.

Mandátna zmluva na výkon správy

Prijatím Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len Zákon) SBD Zvolen vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov a zabezpečuje služby súvisiace s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve fyzických osôb podľa uzatvorenej Mandátnej zmluvy (viď príloha). Mandátna zmluva je uzatvorená s predsedom spoločenstva vlastníkov bytov na základe rozhodnutia vlastníkov bytov na zhromaždení vlastníkov bytov (ďalej Schôdzi).

Poplatok za výkon správy:

Poplatok za výkon správy pre spoločenstvo vlastníkov bytov predstavuje finančnú čiastku 8,18 Eur/byt/mesiac vrátane DPH (jeho výška je upravovaná podľa vzájomnej dohody s vlastníkmi bytov v spoločenstve vlastníkov bytov na Schôdzi a rozhodnutia štatutárneho orgánu SBD Zvolen).

V poplatku za výkon správy sú zahrnuté činnosti uvedené v Mandátnej zmluve.

Predpis úhrad za služby spojené s užívaním bytu a vyúčtovanie týchto služieb SBD Zvolen realizuje na základe platnej legislatívy SR, smerníc a zásad schválených spoločenstvom vlastníkov bytov podľa platnej legislatívy.

SBD Zvolen zabezpečuje ako správca na základe Mandátnej zmluvy komplexnú technickú prevádzku bytových domov podľa platnej legislatívy, platných noriem a predpisov, schválených vlastníkmi bytov na Schôdzi spoločenstva.

V rámci tejto činnosti SBD Zvolen zabezpečuje pre spoločenstvo vlastníkov bytov:

 1. Poistenie bytového domu – spoločných častí a zariadení domu, ako aj súčasti spoločných rozvodov v jednotlivých bytoch – rozvody ÚK, studenej vody, teplej úžitkovej vody, kanalizácie. Nie sú taxatívne vymenované – ak o to spoločenstvo požiada.
 2. Pravidelné revízie plynových rozvodov, elektrických rozvodov, bleskozvodov, výťahov, protipožiarnych zariadení v spoločných priestoroch, overovanie vodomerov na teplú vodu a studenú vodu v bytoch a nebytových priestoroch, príp. v spoločných priestoroch.
 3. Porevízne opravy plynových rozvodov a zariadení, elektrickej inštalácie a rozvodov, bleskozvodov, výťahov a protipožiarnych zariadení v spoločných priestoroch bytových domov
 4. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre dodávku energií – studená voda, teplá voda, teplo pre ústredné vykurovanie a teplo na ohrev teplej, elektrická energia do spoločných priestorov a spoločných zariadení a bytov vlastníkov, prípadne ďalšie plnenia
 5. Servis výťahov vrátane údržby a opráv dodávateľsky
 6. Prevádzku domových kotolní vo vlastníctve fyzických osôb
 7. Kontrola dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov
 8. Investície, opravy a údržbu dodávateľskými subjektmi – právnické a fyzické osoby
 9. Inžiniersku činnosť v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy
 10. Havarijnú službu dodávateľsky po pracovnej dobe v SBD Zvolen, počas sobôt, nedieľ a sviatkov
 11. Iné činnosti, na ktorých sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú prostredníctvom predsedu spoločenstva vlastníkov bytov so zástupcami SBD Zvolen