Predsedníčka predstavenstva

Ing. Mária Hornoveská

Čl. 76

1. Predseda je orgánom družstva:

a) organizuje a riadi rokovania a prácu predstavenstva,

b) rozhoduje o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách,

c) riadi a organizuje činnosť družstva.

2. Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

Čl. 77

Organizovanie práce predstavenstva

V tejto činnosti predseda:

a) zvoláva, riadi rokovanie predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,

b) organizuje prípravu rokovania predstavenstva a vedie rokovanie predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c) koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d) podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma,

e) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku, predpisov družstva a platnej legislatívy.

Čl. 78

Rozhodovanie o bytových otázkach

1. V tejto činnosti predseda:

a) uzatvára zmluvy o nájme družstevných bytov podľa čl. 34 stanov,

b) udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu podľa čl. 48 stanov,

c) udeľuje súhlas alebo nesúhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu alebo jeho časti podľa čl. 47 stanov,

d) uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu dohodu o zániku nájmu podľa čl. 49 ods. 2 stanov,

e) uzatvára s členom dohodu o zániku členstva podľa čl. 19 stanov.

2. O žiadostiach členov podľa ods. 1 písm. d) a e) tohto článku rozhoduje predseda najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od ich podania.

3. O svojej činnosti podľa ods. 1 tohto článku informuje predseda predstavenstvo pravidelnými správami.

Čl. 79

Riadenie činnosti družstva

1. Predseda riadi činnosť družstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno-právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Pracovný pomer predsedu vzniká v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce dňom určeným na nástup do funkcie, pokiaľ pred zvolením do funkcie už nebol v pracovnom pomere s družstvom. V prípade odstúpenia a odvolania z funkcie, resp. uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ nebude opätovne zvolený do funkcie, jeho pracovný pomer s družstvom nekončí. Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia inak ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru dohodnutého pracovnou zmluvou.

Výťah zo Stanov SBD Zvolen