Služby

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou.

Výhody správy priestorov v SBD Zvolen:

  1. Mnohoročné skúsenosti so správou cca 9 000 bytov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina
  2. Profesionálne personálne obsadenie
  3. Pravidelná štvrťročná informovanosť o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv a mesačná informovanosť o prehľade platieb vlastníkov bytov formou zasielania uvedených prehľadov
  4. Odpis vodomerov sa zabezpečuje dodávateľsky (rádiový modul na diaľkový odpočet namontovaný na vodomere) alebo prostredníctvom SZVB
  5. Uvádzanie dôležitých oznamov elektronickou formou – web stránka SBD Zvolen, web portál poschodoch.sk, na informačných tabuliach v sídle SBD Zvolen, prostredníctvom družstevného informátora – Spravodajcu a prostredníctvom zasielania korešpondencie predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov.
  6. Možnosť zasielania informácií o budúcich odpočtoch vody, nečakaných udalostiach súvisiacich s dodávkou vody alebo energií, o uskutočnení domových schôdzí, upozornení o neuhradených platbách a ďalších prostredníctvom SMS správy priamo na Váš mobilný telefón.