O nás

Stavebné bytové družstvo Zvolen

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Navyše je náš profesionálny potenciál rýchleho a efektívneho riešenia Vašej požiadavky. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.

Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v odbore správa bytov a nebytových priestorov. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Hlavné činnosti SBD Zvolen pri zabezpečovaní správy vášho majetku

Technická oblasť:

 • Zabezpečovať technickú evidenciu o dome a zaznamenávať všetky zmeny, ktoré sú známe
 • Spracovať ročný plán údržby, opráv a zlepšení domu v spolupráci so zástupcom vlastníkov, spracovať harmonogram odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
 • Zabezpečiť realizáciu ročného plánu údržby, opráv a odborných prehliadok a skúšok v ňom schválených a dozerať na ich realizáciu
 • Na základe požiadavky zástupcu vlastníkov zabezpečiť údržbu a opravy domu aj mimo schváleného ročného plánu a dozerať na ich realizáciu
 • Zabezpečiť opravy a vykonať opatrenia v nevyhnutnom rozsahu aj nad stanovený finančný limit za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, o takejto situácii a opatreniach je nutné zástupcu vlastníkov ihneď informovať
 • Zabezpečiť výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami
 • Zúčastniť sa v mene vlastníkov za prítomnosti zástupcu vlastníkov na kontrolách štátneho odborného dozoru

Oblasť prevádzky domu:

 • Zabezpečiť poistenie domu
 • Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí
 • Zabezpečiť kontrolu, prehliadky a revízie VTZ (vyhradených technických zariadení)
 • Zabezpečiť realizáciu drobných opráv, servisu a údržby technického zariadenia objektu
 • Predložiť vlastníkom a nájomcom najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu
 • Zabezpečiť nepretržitú 24 hod. pohotovostnú a havarijnú službu
 • Zabezpečiť deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu
 • Zabezpečiť BOZP a PO

Oblasť ekonomiky a hospodárenia

 • Otvoriť a viesť bankový účet zvlášť pre každý spravovaný objekt
 • Viesť fond prevádzky, údržby a opráv domu (ďalej len FPÚO)
 • Viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu
 • Písomne informovať zástupcu vlastníkov (ZV) o pohybe na účte domu
 • Spracovať ročné vyúčtovanie preddavkov na služby a predložiť ho vlastníkom a nájomcom najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka
 • Poukázať preplatky z ročného vyúčtovania služieb vlastníkom do 30 dní odo dňa doručenia ročného vyúčtovania
 • Vybaviť reklamáciu vyúčtovania služieb do 30 dní od jej doručenia, ak to v uvedenej lehote nie je možné, písomne oznámiť reklamujúcemu vlastníkovi dôvody a termín vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, spracovať pri zásadných chybách opravné vyúčtovanie do 30 dní od rozhodnutia o reklamácii, inak po súhlase zástupcu vlastníkov zapracovať opravené skutočnosti do nasledujúceho vyúčtovania
 • Vykonávať všetky úhrady súvisiace s prevádzkou domu a poplatky tretím stranám v zmysle ZoVS, tieto úhrady vykonať len ak sú na účte domu na tento účel dostatočné finančné prostriedky
 • Upraviť preddavky na služby (mesačný zálohový predpis) podľa skutočnosti predchádzajúceho roka pri zohľadnení predpokladaného vývoja cien
 • Požadovať od vlastníkov zvýšenie príspevku do FPÚO alebo jednorazovú dotáciu na účet domu, pokiaľ prostriedky na účte domu nepostačujú na priebežné alebo konečné krytie nákladov na prevádzku vrátane služieb, opráv a údržby domu, najmä ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb alebo ak sa na tom dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
 • Vykonávať cenovú, technickú a vecnú kontrolu vykonávania a fakturácie prác na dome
 • Zasielať prehľad tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov 1x kvartálne
 • Zabezpečiť výkon rozhodnutia po rozhodnutí nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a určení spôsobu jeho výkonu

Právna oblasť:

 • Sledovať a vymáhať vzniknuté nedoplatky za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • Uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome, avšak len na základe pokynov a predchádzajúceho písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov
 • Sledovať a zabezpečovať dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv na spoločné priestory domu
 • Pripravovať podklady pre úpravu existujúcich, alebo pre vypracovanie nových nájomných zmlúv
 • Pripravovať podklady pre podanie návrhov na súd voči tretím stranám vo veciach týkajúcich sa správy domu
 • Zastupovať vlastníkov pred orgánmi štátnej správy alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu

Ďalšie informácie v sekcii Správa bytov alebo Správa bytov SVB