Správa bytov

Stavebné bytové družstvo Zvolen (SBD Zvolen) je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb. SBD Zvolen vzniklo v roku 1972 a od roku 1993 prijatím Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov a zabezpečuje služby súvisiace s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb podľa uzatvorených zmlúv o výkone správy. SBD Zvolen je členom Slovenského zväzu bytových družstiev Bratislava, ktorý metodicky usmerňuje správcovské družstvá v oblasti legislatívy ako celku.

Činnosť SBD Zvolen je zabezpečovaná v súlade s:

 • Platnou legislatívou SR a
 • Zmluvou o výkone správy

Správa bytov a nebytových priestorov – Profil SBD Zvolen

 1. Niekoľkoročné skúsenosti so správou cca. 9.000 bytov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina
 2. Finančná stabilita SBD Zvolen – správcu a jeho pravidelná interná ako aj externá kontrola (predstavenstvo, kontrolná komisia, audítorská spoločnosť, štátne kontrolné orgány)
 3. Profesionálne obsadenie
 4. Elektronická informovanosť prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk vlastníkov a zástupcov vlastníkov bytov (ďalej ZVB) – volených vlastníkmi podľa § 8a ods. 5 Zákona
 5. Pravidelná štvrťročná informovanosť o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv a štvrťročná informovanosť o prehľade platieb vlastníkov bytov formou zasielania uvedených prehľadov v písomnej forme
 6. Odpis vodomerov sa zabezpečuje dodávateľsky (rádiový modul na diaľkový odpočet namontovaný na vodomere) alebo prostredníctvom ZVB
 7. Odmena zástupcovi vlastníkov bytov je poskytnutá jedenkrát ročne. Výška odmeny vrátane odvodov (zdravotná a sociálna poisťovňa) tvorí samotnú položku v Predpise úhrad pre vlastníka vo výške schválenej nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 8. Uvádzanie dôležitých oznamov elektronickou formou – web stránka SBD Zvolen – www.sbdzv.sk, www.poschodoch.sk, na informačných tabuliach v sídle SBD Zvolen, prostredníctvom družstevného informátora – Spravodajcu a prostredníctvom zasielania korešpondencie ZVB.

Zmluva o výkone správy:

Zmluvy sú uzatvorené s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov (ďalej len vlastníci) v každom bytovom dome – jedna zmluva pre jeden bytový dom (nie je potrebné vytvoriť spoločenstvo vlastníkov bytov) - § 8a Zákona.

SBD Zvolen zabezpečuje ako správca na základe Zmluvy o výkone správy komplexnú správu bytových domov podľa platnej legislatívy, platných noriem a vnútro družstevných predpisov. Návrh Zmluvy o výkone správy tvorí prílohu tohto listu.

V rámci zmluvy o výkone správy SBD Zvolen zabezpečuje pre vlastníkov:

 1. Pravidelné revízie vyhradených technických zariadení (VTZ) – výťahov, plynových rozvodov, elektrických rozvodov, bleskozvodov, protipožiarnych zariadení v spoločných priestoroch
 2. Overovanie vodomerov na teplú úžitkovú vodu, studenú vodu v bytoch a nebytových priestoroch, príp. v spoločných priestoroch a pod.
 3. Po revízne opravy VTZ v spoločných priestoroch bytových domov
 4. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre dodávku energií – teplo na ústredné kúrenie (teplo na ÚK), teplá úžitková voda (TÚV), studená voda (SV), elektrická energia do spoločných priestorov a spoločných zariadení a pod.
 5. Kontrola dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov
 6. Prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu dodávateľskými subjektmi – právnické a fyzické osoby, po schválení vlastníkmi bytov
 7. Inžiniersku činnosť v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy
 8. Havarijnú službu dodávateľsky po pracovnej dobe v SBD Zvolen, tzn. počas sobôt, nedieľ a sviatkov
 9. Poistenie bytového domu – spoločných častí a zariadení domu, ako aj súčasti spoločných rozvodov v jednotlivých bytoch – kúrenia, teplej úžitkovej vody, studenej vody, kanalizácie. Poistenie je dojednané pre prípady poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou – združené živelné poistenie, odcudzenia vecí – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmu - zistený a nezistený páchateľ, poškodenia alebo zničenia skla, zodpovednosti za škodu – zodpovednosť za škodu spôsobenú vynaložením nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú na ušlom zisku, zodpovednosť vlastníkov vyplývajúcu z vlastníctva bytov
 10. Sleduje úhrady za plnenia spojené s užívaním bytov, úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a poplatkov za výkon správy (ďalej Predpis úhrad) od vlastníkov
 11. Vymáha vzniknuté nedoplatky vlastníkov, ktorí neuhrádzajú Predpis úhrad
 12. Podáva návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa Zákona a zákona o dobrovoľných dražbách
 13. Spracováva nové Predpisy úhrad z dôvodu úpravy štátom regulovaných cien a po spracovaní vyúčtovania nákladov za dodávku plnení a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 14. Spracováva vyúčtovanie nákladov za plnenia a služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
 15. Spracováva Správu správcu podľa Zákona
 16. Spracováva Plán opráv v zmysle Zákona
 17. Zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre riadny výkon správy
 18. Iné činnosti, na ktorých sa vlastníci dohodnú so SBD Zvolen podľa platnej legislatívy

Poplatok za výkon správy:

Poplatok za výkon správy od 1.7.2023 predstavuje 8,18 Eur/byt/mesiac vrátane DPH (v prípade bytových domov s kotolňou 9,37 Eur/byt/mesiac vrátane DPH). Poplatok na správu SBD Zvolen je zvyšovaný každoročne od 1.7. ročným indexom rastu spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR resp. min. o 1%, podľa Zmluvy o výkone správy.

Jednorazový základný členský vklad člena SBD Zvolen predstavuje 16,60 Eur. Členstvo v SBD Zvolen vzniká splnením podmienok uvedených v čl. 4 a 5 Stanov SBD Zvolen. V prípade ukončenia členstva je základný členský vklad 16,60 Eur vrátený. Práva a povinnosti člena SBD Zvolen upravujú Stanovy SBD Zvolen.

V poplatku za výkon správy sú zahrnuté činnosti uvedené v zmluve o výkone správy.

HĽADÁTE DOBRÉHO SPRÁVCU BYTOV? Viete, že ....

a) Niektorí správcovia nevedú účtovníctvo domu prehľadne a neumožňujú vlastníkom bytov doň nahliadať, ako aj kontrolovať jednotlivé faktúry a ich opodstatnenosť?

SBD Zvolen pravidelne zverejňuje faktúry a platby domu a sú prístupné po prihlásení na stránke www.poschodoch.sk. Taktiež pravidelne vykonáva ekonomický a účtovný audit prostredníctvom renomovanej audítorskej spoločnosti.

b) Moderní správcovia poskytujú pre klientov internetové fórum, elektronickú a emailovú komunikáciu, prípadne SMS notifikáciu, ktoré zabezpečí lepšiu informovanosť a komunikáciu v dome?

SBD Zvolen umožňuje každému svojmu klientovi online prístup na portál Poschodoch.sk, kde sa užívateľ okamžite dozvie potrebné informácie o stave svojho konta, históriu zálohových predpisov, ročných vyúčtovaní a platieb, prípadne informácie o odpočtoch a spotrebe vody alebo PRVN. Zástupcovia vlastníkov sú online informovaní o stave fondu prevádzky, údržby a opráv, faktúrach, stave revízií a konštrukčných prvkov a iných dôležitých skutočnostiach súvisiacich so správou domu. Tieto informácie môžu v prípade potreby poskytnúť ostatným vlastníkom bytov. Zároveň v prípade ak poznáme vaše mobilné telefónne číslo, môžu Vám byť doručované notifikačné SMS správy o termínoch odpočtov, schôdzach či informácie o zabudnutej úhrade zálohového predpisu.

c) Približne 50% vlastníkov bytov sa nezaujíma o správu vlastného domu a nezúčastňuje sa domových schôdzí?

Neúčasť vlastníkov bytov na domových schôdzach potom nahráva rôznym špekulantom a "správcom", ktorí by mohli zneužiť túto situáciu. SBD Zvolen prostredníctvom splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov informuje a organizuje schôdze s vlastníkmi bytov.

d) Technické zariadenia domu vyžadujú pravidelnú údržbu a revízie, ktoré sú dané zákonom a príslušnými vyhláškami a nie každý správca má o nich potrebné znalosti?

Pri nedodržaní termínov prehliadok a revízií môže dôjsť nielen k poruche, ale aj ohrozeniu zdravia a života ľudí, taktiež k prípadným sankciám a postihom zo strany kontrolných orgánov a poisťovne. SBD Zvolen eviduje a zabezpečuje všetky povinnosti s dostatočným časovým predstihom prostredníctvom kvalitných a overených dodávateľských spoločností.

e) Dobrá správcovská spoločnosť zabezpečuje pravidelné obhliadky domu, aby mohla okamžite riešiť možné poruchy v dome?

SBD Zvolen zabezpečuje pravidelné obhliadky domu prostredníctvom svojich technikov, získava informácie od splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov a zabezpečuje osobný, telefonický a emailový kontakt svojich klientov priamo s poverenými zamestnancami SBD Zvolen. Starostlivosť o Váš dom zvyšuje kvalitu bývania, celkovú úroveň domu a následne aj hodnotu vášho bytu.

f) Kvalitný a profesionálny správca vie značne ušetriť náklady na obnovu bytového domu pomocou rôznych programov a dotácií?

SBD Zvolen úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a s orgánmi miestnych samospráv a so stavovskou organizáciou slovenských bytových družstiev – Slovenským zväzom bytových družstiev (SZBD), čo mu umožňuje využiť v prospech svojich klientov informácie z "prvej ruky" a môže ich o týchto možnostiach presne a v dostatočnom časovom predstihu informovať.

g) Mnohé "správcovské spoločnosti" sú firmy bez potrebných skúseností, technického vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktoré nemôžu a nevedia kvalitne a profesionálne zabezpečiť fungovanie bytového domu?

SBD Zvolen vo svojej činnosti zabezpečuje všetky legislatívne a technické povinnosti, ktoré súvisia so správou bytového domu. Ide napr. o zabezpečenie ochrany osobných údajov klientov, archiváciu a ochranu dokumentov, kvalitnú výpočtovú techniku, aktualizované programové vybavenie ktoré pružne reaguje na zmeny v legislatíve, zálohovanie údajov, elektronickú komunikáciu s klientom, bankovými ústavmi a mnohé ďalšie.