Informácie o spracúvaní osobných údajov

Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej len "SBD Zvolen") v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uvedomujúc si svoju povinnosť chrániť Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ informačných systémov Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len "dotknutá osoba") týmto poskytuje informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a v súlade s ustanovenia zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. SBD Zvolen prijalo rad opatrení, ktorými bude zamedzovať narušeniu práv dotknutých osôb a za účelom ochrany osobných údajov. V zmysle povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z čl. 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ak ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Stavebné bytové družstvo Zvolen

Nográdyho 1455/24, 960 01 Zvolen

IČO: 00 222 054, zapísaná v OR OS BB, oddiel: Dr., vložka č.:127/S

2. Informačná povinnosť

Medzi základné povinnosti SBD Zvolen patrí okrem iného aj základná informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov. Každý, o kom SBD Zvolen osobné údaje spracováva, je dotknutou osobou. Dotknuté osoby majú právo na poskytnutie základných informácii o spracúvaní ich osobných údajov v rozsahu, ktorý určuje § 19 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba môže tieto informácie získať nasledovne:

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla SBD Zvolen
  • zaslaním elektronickej žiadosti na adresu zodpovednaosoba@sbdzv.sk
  • osobne pri návšteve zákazníckeho centra SBD Zvolen

3. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov v dome na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Účelom spracúvania osobných údajov je aj poskytnutie plnení súvisiacich s nájom a užívaním družstevných bytov, evidencia vlastníkov bytov, evidencia členov a nájomcov družstevných bytov.

4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, Stanovy SBD Zvolen v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

5. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia služieb (napr. havarijná služba a iné), Okresné úrady (napr. katastrálny odbor), Mesto Zvolen, exekútor, daňový úrad, súdy SR a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notár, poskytovatelia služieb IT.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, Stanovami SBD Zvolen .t.j po dobu členstva v družstve a v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 z.z. o archívoch a registratúrach.

7. Práva dotknutej osoby

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov garantuje dotknutým osobám nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpisu prostredníctvom vyššie uvedeného (viď bod 2).

Z dôvodu dodržiavania minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zák. č. 182/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste na kontaktovali na e-mail: zodpovednaosoba@sbdzv.sk.