Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, "zákon") a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení, ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany, ako aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, a to zvyčajne dodávateľským spôsobom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na udržiavanie trvalo voľných únikových ciest a únikových východov.

V zmysle zákona je potrebné vykonávať v bytovom dome preventívne protipožiarne prehliadky najmenej raz za 12 mesiacov, a to osobou s odbornou spôsobilosťou na výkon technika požiarnej ochrany. Tá o vykonanej prehliadke musí vyhotoviť písomný záznam, v ktorom uvedie prípadné zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia.

Súčasťou takejto prehliadky je, okrem iného, aj kontrola únikových ciest a východov, ktoré sa musia označovať a udržiavať trvalo voľné, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam a požiarnym vodovodom.

V únikových cestách v spoločných priestoroch v bytových domoch, nemôžu byť uložené žiadne predmety vyrobené z horľavých materiálov a predmety, ktoré zužujú potrebnú šírku únikovej cesty (napr. rôzne úložné skrinky, stolíky, kvetináče a pod.)

V prípade požiaru sú takéto predmety na chodbách prekážkou v únikových cestách, stávajú sa nebezpečenstvom nielen pre ich vlastníkov, ale aj pre záchranné zložky a v neposlednom rade môžu prispieť k rýchlejšiemu šíreniu požiaru.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás SBD Zvolen, ako správca bytových domoch vyzýva na odstránenie všetkých predmetov zistených z protipožiarnej kontroly ako aj všetkých ďalších predmetov, ktorých umiestnením dochádza k porušovaniu zákona, ktoré sa v spoločných priestoroch nemajú nachádzať.

V prípade kontroly krajského alebo okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru môže byť podľa Zákona uložená pokuta až do výšky 16 596,00 Eur a povinnosť zabezpečiť odstránenie nedostatkov, ktoré boli pri kontrole zistené, čo znamená vypratanie predmetov tvoriacich prekážky.

Tiež si Vás dovoľujeme upozorniť na závažnú skutočnosť, ktorá môže nastať v prípade, že nebudú odstránené zistené nedostatky a nebudú v bytovom dome dodržiavané opatrenia na úseku protipožiarnej ochrany. Keďže Váš bytový dom je poistený, pokiaľ by v bytovom dome nastal požiar, resp. iná poistná udalosť, tak v prípade zistenia nedodržiavania opatrení protipožiarnej ochrany a porušení platných právnych predpisov na tomto úseku, by zo strany poisťovne mohlo dôjsť ku kráteniu poistného plnenie alebo by toto poistné plnenie poisťovňa vôbec nemusela priznať, čo považujeme za veľmi závažný hroziaci následok nehovoriac o tom, že tým, že dochádza k zapratávaniu uvedených spoločných priestorov je ohrozený život, zdravie a majetok osôb a teda je najmä vo Vašom záujme splniť to, na čo Vás vyzývame.