Postup pri zmene vlastníka bytu v čase pandémie

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID19 sme boli nútení upraviť postup pri zmene vlastníka, ktorý je nasledovný:

1. Napíšte žiadosť o vydanie vyhlásenia správcu pri zmene vlastníka bytu a pošlite ju na e-mail: sbdzv@sbdzv.sk. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa (vlastníka bytu), variabilný symbol, adresu bytu a ku akému dátumu chcete zmenu vlastníka bytu vykonať (posledný deň v mesiaci).

2. Na základe žiadosti Vám bude spätne zaslaný e-mail: Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu, kde bude vyčíslený stav účtu nájomného ku konkrétnemu dátumu, poplatky spojené so zmenou vlastníka a v prípade potreby zálohové úhrady pre ročné vyúčtovanie 2022. Všetky platby, ktoré bude treba vykonať budú v žiadosti doplnené spolu s číslami účtov, na ktoré sa platby uhrádzajú. Zároveň Vám zvýrazníme informácie, ktoré do žiadosti doplníte.

3. Na web. stránke SBD Zvolen v časti tlačivá na stiahnutie si vytlačíte a vyplníte 3 formuláre:
• Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby (vyplní a podpíše pôvodný vlastník)
• Evidenčný list vlastníka bytu (vyplní a podpíše nový vlastník)
• Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody (vyplnia a podpíšu nový a pôvodný vlastník).

4. Tieto 3 formuláre + žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu musia byť notársky overené v jednom vyhotovení. Ak budú formuláre notársky overené, môžete nám ich poslať poštou, alebo vložiť do schránky SBD Zvolen (schránka na budove SBD Zvolen pri hlavnom vchode).

5. Po prijatí potrebných poplatkov pri osobnej návšteve Vám bude na mieste vydané potvrdenie správcu pri zmene vlastníka bytu, alebo Vám v prípade notársky overených dokumentoch vyhlásenie správcu doručíme poštou.