Vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu za rok 2022

26.05.2023

Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD Zvolen) v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení predložilo vlastníkom a nájomcom bytov do 31.5.2023:

1. Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2022

2. Správu o činnosti správcu za rok 2022 s prílohami:

a) Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv – príloha č. 1

b) Plán opráv na rok 2024 – príloha č. 2

3. Predpis úhrad za užívanie bytu a zálohy za plnenia poskytované s užívaním bytu platný od 1.7.2023 (v zmysle Zákona a Zmluvy o výkone správy splatný do 30.06.2023)

4. Spravodajcu č. 54

NEDOPLATKY z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2022 po kompenzácií so zostatkom účtu sú SPLATNÉ do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na účet domu v banke. Pri úhrade nutné použiť správny variabilný symbol.

PREPLATKY z vyúčtovania po kompenzácií so zostatkom účtu sú SPLATNÉ do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

SBD Zvolen bude preplatky z vyúčtovania zasielať po dátume 5.6.2023 tzn. v 23. týždni 2023.