Elektronické (e-mailové) doručenie ročného vyúčtovania

25.03.2023

Využite možnosť elektronického doručenia vyúčtovania nákladov a ostatných dokumentov do pohodlia domova a už nemusíte chodiť na poštu pre doporučenú zásielku.

Radi by sme Vám e-mailom zasielali:

  • vyúčtovanie nákladov
  • vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv
  • vyúčtovanie rozúčtovateľa tepla (napr. Techem s.r.o.)
  • správu o činnosti správcu
  • plán opráv
  • predpis úhrad
  • hlasovacia listina pre elektronické hlasovanie (ďalej dokumenty)

K uvedenému zaslaniu e-mailom sa vyžaduje Váš súhlas s:

V prípade, že súhlasíte so zasielaním uvedených dokumentov e-mailom, doručte jednu podpísanú dohodu s doplnenými kontaktnými údajmi do SBD Zvolen:

  • e-mailom, poštou, osobne alebo
  • do poštovej schránky SBD Zvolen, ktorá je umiestnená na budove v sídle SBD Zvolen

a dokumenty Vám budú zasielané na e-mail uvedený v dohode, zaheslované a heslo Vám bude oznámené SMS správou.