11. Prevod členských práv a povinností - zmluva a potrebné doklady

19.03.2023

K zmluve je potrebné predložiť podpisy všetkých účastníkov zmluvy overené notárom alebo matrikou.


Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.


Nájomca uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytu a mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční (vnútrodružstevný predpis).


Svojim podpisom potvrdzujú pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky. V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.