Tlačivá na stiahnutie

Zmena vlastníka bytu [Postup pri zmene vlastníka bytu v čase pandémie]

 • Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu [*.docx] [* .pdf 
  Uhradenie poplatku za registráciu zmeny vlastníka - 28,20,EUR.
 • Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby [*.docx] [* .pdf ]
  Vlastník uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytu a mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční (vnútrodružstevný predpis).
 • Evidenčný list vlastníka bytu [*.d ocx] [*.pdf]
  Vyplní nový vlastník.
 • Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody [*.docx] [*.pdf] [*.pdf pre bytový dom HÁJIK
  Svojim podpisom potvrdzujú pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
  V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.

Dohoda o elektronickom (e-mailovom) doručovaní vyúčtovania

 • Dohoda o elektronickom doručovaní [*.pdf]

Zmluva o podnájme

 • Zmluva o podnájme (vzor) [*.doc] [*.pdf]

Zmluva o prevode členských práv a povinností pozostáva z nasledovných dokladov:

 • Zmluva o prevode členských práv a povinností [*.doc] [*.pdf]
  K zmluve je potrebné predložiť podpisy všetkých účastníkov zmluvy overené notárom alebo matrikou.
 • Vyhlásenie o vzájomnom majetkovom vysporiadaní vyrovnávacieho podielu [*.doc] [*.pdf]
  Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.
 • Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby [*.docx][*.pdf]
  Nájomca uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytu a mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční(vnútrodružstevný predpis).
 • Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách 
  a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody
  [*.d ocx]  [*.pdf]
  Svojim podpisom potvrdzujú pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
  V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.

Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu


Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva


Žiadosti o vykonanie zmeny

 • Žiadosť o vykonanie zmeny počtu osôb [*.docx [*.pdf]
 • Žiadosť o zmenu kontakných údajov [*.docx]  [*.pdf]

Dohoda o zániku členstva v SBD Zvolen

 • Dohoda o zániku členstva v Stavebnom bytovom družste Zvolen [*.pdf]

Dohoda o zániku spoločného členstva a spoločného nájmu družstevného bytu

 • Dohoda [*. pdf ]
  K dohode je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
  Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.

Žiadanky

 • Žiadanka na vykonanie a preplatenie opráv v bytovom dome [*.docx] [*.pdf]

Vzory tlačív pre schôdze vlastníkov bytov 

 • Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov bytov [*.docx]
 • Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov [*.docx]

Stavebné úpravy v bytoch

 • Informácie k stavebným úpravám v byte [*.pdf]
 • Doklady potrebné k vydaniu stanoviska SBD Zvolen k stavebným úpravám v byte [*.pdf]
 •  Žiadosť o vydanie stanoviska k stavebnej úprave (bytové jadro) [*.do c [*.pdf
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k zaskleniu loggie / balkóna [*.doc[*.pdf
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k výmene vykurovacieho telesa [*.doc] [*.pdf]