Ako vybaviť ...

Chcem odpredať byt - postup pri zmene vlastníka [postup v čase panedémie]

  1. Podať Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu [*.docx] [*.pdf
    Uhradiť poplatok za registráciu zmeny vlastníka - 28,20,EUR.
  2. Vyplniť Vyhlásenie o vzájomnom majetkovom vysporiadaní vyrovnávacieho podielu [*.pdf] [*.doc]
    Vlastník uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytua mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční(vnútrodružstevný predpis).
  3. Evidenčný list vlastníka bytu [*.docx] [*.pdf]
    Vyplní nový vlastník.
  4. Vyplniť Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody [*.docx] [*. pdf ] [*.pdf pre bytový dom HÁJIK
    Svojim podpisom potvrdí pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
    V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.
 

Chcem uzatvoriť zmluvu o podnájme

  1. Zmluva o podnájme (vzor) [*.doc] [*.pdf]
 

Chcem previesť členstvo v SBD Zvolen - postup pri prevode členských práv a povinností

  1. Zmluva o prevode členských práv a povinností [*.pdf] [*.doc]
    K zmluve je potrebné predložiť podpisy všetkých účastníkov zmluvy overené notárom alebo matrikou.
  2. Vyplniť Vyhlásenie o vzájomnom majetkovom vysporiadaní vyrovnávacieho podielu [*.pdf] [*.doc]
    Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.
  3. Vyplniť Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby [*.docx] [*.pdf]
    Nájomca uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytu a mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční(vnútrodružstevný predpis).
  4. Vyplniť Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody [*.doc] [*.pdf]
    Svojim podpisom potvrdzujú pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
    V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.
 

Chcem uzatvoriť zmluvu o výkone správy so SBD Zvolen

  1. Zmluva o výkone správy [*.doc] [*.pdf]
 

Chcem odkúpiť družstevný byt 

  1. Žiadosť o prevod bytu do osobného vlatsníctva [*.doc] [*.pdf]
  2. Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva [*.doc] [*.pdf]
 

Chcem nahlásiť zmenu počtu osôb

  1. Žiadosť o vykonanie zmeny počtu osôb [*.pdf]
 

Chcem uzatvoriť dohodu o zániku spoločného členstva a spoločného nájmu družstevného bytu

  1. Dohoda [*.pdf]
    K dohode je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
    Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.
 

Chcem vykonať stavebné úpravy v byte

  1. Informácie k stavebným úpravám v byte [*.pdf]
  2. Doklady potrebné k stavebným úpravám v byte [*.pdf]