Zákon č. 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov

Zákon č. 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov

Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 246/2015 Z. z.