Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

182/1993 - Elektronická zbierka zákonov

alebo

 https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182