Zhromaždenie delegátov

Čl. 66

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje 

právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. 

Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí :

a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný poriadok, rokovací poriadok a domový 

poriadok, 

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, 

podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov 

predstavenstva a kontrolnej komisie,

d) prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti 

družstva,

e) schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu 

individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne 

o spôsobe úhrady straty,

f) schvaľovať štatúty fondov družstva,

g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

h) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

i) rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene 

právnej formy,

j) určovať zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevného bytu.

3. Zhromaždenie delegátov družstva deleguje právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných 

návrhov v konaní o cenovej regulácii na Predstavenstvo družstva.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho 

činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradil a nie je to v rozpore 

s právnymi predpismi.20

5. Zhromaždenie delegátov môže na návrh člena družstva zmeniť alebo zrušiť právoplatné 

rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecné 

záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako 2 (dva) roky.

Čl. 67

1. Rokovanie zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz 

ročne.

2. Mimoriadne zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne:

a) jedna tretina členov družstva,

b) jedna tretina delegátov,

c) kontrolná komisia.

3. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom, najneskôr 8 

(osem) dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať 

dátum, hodinu a miesto rokovania, ktorým musí byť mesto, v ktorom je sídlo družstva. 

Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Voľba 

delegáta Zhromaždenia delegátov je uskutočnená na schôdzi bytového domu podľa 

volebného poriadku družstva. Ak nebudú v bytovom dome vykonané voľby delegáta, na 

rokovanie zhromaždenia delegátov sa pozve splnomocnený zástupca vlastníkov bytov, 

ktorý je zároveň členom družstva. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa na 

zhromaždení delegátov zúčastňujú s hlasom poradným. Zasadnutie zhromaždenia 

delegátov je neverejné. 

5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

Čl. 68

Ak nie je v stanovenej hodine prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov, náhradné 

zhromaždenie delegátov sa koná o jednu hodinu neskoršie. Takto konané zhromaždenie 

delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa, bez ohľadu na 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny delegátov. Pre prijatie uznesenia je v tomto prípade 

potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov.

Čl. 69

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie 

je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže člen podať, 

ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo 

alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do 1 (jedného) mesiaca od konania zhromaždenia 

delegátov. Návrh možno na súd podať len do 1 (jedného) mesiaca od konania zhromaždenia 

delegátov. Návrh možno na súd podať len do 1 (jedného) mesiaca odo dňa, keď člen požiadal 

o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

 

Výťah zo Stanov SBD Zvolen