Predstavenstvo

Ing. Mária Hornoveská – predsedníčka predstavenstva

Ing. Drahomíra Košíková – 1. podpredsedníčka predstavenstva

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – 2. podpredsedníčka predstavenstva

JUDr. Tatiana Borská – členka

Ing. Andrej Balla - člen

Vladimír Fabok - člen

Ing. Ivana Vančová - členka

Miroslava Kocmanová – členka za lokalitu Krupina

Dušan Longauer – člen za lokalitu Detva

Čl. 70

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím 

zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá

zhromaždeniu delegátov.

2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o 

svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3. Predstavenstvo má 9 (deväť) členov.

4. Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie 

manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. 

5. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva družstva (ďalej len 

predseda) a 2 (dvoch) podpredsedov.

6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí 

zísť do 10 (desiatich) dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu 

nenastala náprava nedostatkov.

7. Na rokovaniach predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným poverení členovia 

kontrolnej komisie a zástupcovia odborovej organizácie zamestnancov družstva.

Čl. 71

1. Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný člen 

predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti 

zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná 

forma, podpisuje za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalší člen 

predstavenstva.

2. Členovia predstavenstva alebo zamestnanci družstva sú oprávnení robiť menom družstva 

právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to 

stanovené organizačným poriadkom alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

3. Predstavenstvo môže splnomocniť zastupovaním družstva aj iné fyzické a právnické 

osoby.

4. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou 

a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si 

a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 

rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 

prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy 

alebo záujmy jeho členov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje 

záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

5. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú 

zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen 

predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie 

postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva 

a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú 

družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov. To neplatí, ak 

je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami 

družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosť, ak ich konanie kontrolná 22

komisia schválila.

6. Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce 

zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Stanovy družstva nemôžu obmedziť 

alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na 

náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní 

najskôr po 3 (troch) rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie 

delegátov.

7. Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom 

mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku 

družstva. Ustanovenie ods. 4 až 6 tohto článku sa použijú primerane. Nároky veriteľov 

družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu 

škody alebo s nimi uzatvorí dohodou o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený 

konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca 

konkurznej podstaty.

8. Do výlučnej pôsobnosti predstavenstva patrí určovanie volebných obvodov delegátov, 

počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov, pričom platí 

zásada, že jeden bytový dom má aspoň jedného delegáta.

Čl. 72

1. Rokovania predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda), prípadne poverený 

člen predstavenstva.

2. Jednotlivé body programu uvádza a zdôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom 

súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

 

 

Výťah zo Stanov SBD Zvolen