Kontrolná komisia

Ing. Miroslav Galád – predseda Kontrolnej komisie

Ing. Renáta Monišová – podpredsedníčka Kontrolnej komisie

Ing. Jozef Bubelíny

Ing. Igor Šufliarsky

Ing. Eva Mičianová

 

Čl. 73

1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokováva 

sťažnosti jeho členov. Zodpovedá sa iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od 

ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení 

zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov družstva.

2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke a mimoriadnej 

individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty 

družstva. Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predkladá kontrolná komisia 

predstavenstvu a v prípade zistených nedostatkov vyžaduje od neho ich odstránenie.

3. Ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia 

oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia delegátov do 

30 (tridsiatich) dní od požiadania.

4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o 

hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť 

kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie 

a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k predsedovi družstva.

5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, 

ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej 

komisie.

6. Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní 

zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa 

predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 

a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu 

alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmú 

uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb 

pred záujmom družstva.

7. Členovia kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú 

zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen 

kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie 

postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva 

a všetkých jeho členov. Členovia kontrolnej komisie nezodpovedajú za škodu spôsobenú 

družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov. To neplatí, ak 

je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami 

družstva. Členov kontrolnej komisie nezbavuje zodpovednosť, ak ich konanie 

zhromaždenie delegátov schválilo.

8. Dohody medzi družstvom a členom kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce 

zodpovednosť člena kontrolnej komisie sú zakázané. Stanovy družstva nemôžu obmedziť 

alebo vylúčiť zodpovednosť člena kontrolnej komisie. Družstvo sa môže vzdať nárokov 

na náhradu škody voči členom kontrolnej komisie alebo uzatvoriť s nimi dohodu 

o urovnaní najskôr po 3 (troch) rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas 

zhromaždenie delegátov.

Čl. 74

1. Kontrolná komisia má 5 (päť) členov. 

2. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi predstavenstva 

manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

3. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci družstva. 

4. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

Čl. 75

1. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jeden raz za 3 (tri) mesiace.

2.

3. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda alebo poverený 

člen kontrolnej komisie.

4. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol a revízií, 

ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pripravujú a kontrolnej 

komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež 

kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

 

Výťah zo Stanov SBD Zvolen