Zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov

21.05.2020 08:40

Od stredy 20. mája 2020 začala štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení v spojitosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19. Súčasťou uvoľňovania týchto opatrení je povolené usporaduvávať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

• pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

• zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,

 

Z uvedeného vyplýva, že je možné zvolávať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe SBD Zvolen v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZoVB“).

 

V prípade, ak zástupca vlastníkov bytov alebo ¼ vlastníkov bytov v zmysle ZoVB, požiada SBD Zvolen o zvolanie schôdze vlastníkov bytov, bude sa táto požiadavka posudzovať individuálne s prihliadnutím na dodržanie hore uvedených povinností.

 

Viac informácií na https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf