Vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu za rok 2021

01.06.2022 07:13

Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD Zvolen) v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení predložilo vlastníkom a nájomcom bytov do 31.5.2022:

  1. Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2021
  2. Správu o činnosti správcu za rok 2021 s prílohami: Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv – príloha č. 1, Plán opráv na rok 2023 – príloha č. 2
  3. Predpis úhrad za užívanie bytu a zálohy za plnenia poskytované s užívaním bytu platný od 1.7.2022
  4. Spravodajcu č. 53
 

NEDOPLATKY z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2021  po kompenzácií so zostatkom účtu sú SPLATNÉ do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na účet domu v banke. Pri úhrade nutné použiť správny variabilný symbol.

PREPLATKY z vyúčtovania po kompenzácií so zostatkom účtu sú SPLATNÉ do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

SBD Zvolen bude preplatky z vyúčtovania zasielať po dátume 3.6.2022 tzn. v 23. týždni 2022.