Vyúčtovanie nákladov za rok 2018, zaslanie PREPLATKOV

31.05.2019 07:46

Vyúčtovanie nákladov za služby za rok 2018 bolo odoslané zo SBD Zvolen v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou vyúčtovania nákladov za rok 2018 je Správa o činnosti správcu týkajúca sa domu.  Správa má nasledovné členenie: finančné hospodárenie domu (náklady bytového domu, nedoplatky), stav spoločných častí a zariadení domu (stav konštrukčných prvkov domu), iné významné skutočnosti týkajúce sa domu s príslušným komentárom, Vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2018 v Prílohe č. 1 a Plán opráv na rok 2020 v prílohe č. 2.

Preplatky z vyúčtovania nákladov za služby za rok 2018 budú zaslané, v zmluvne dohodnutom termíne do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania, tzn. do 12. júna 2019.