Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

29.10.2020 14:08

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") vydal Usmernenie č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie.