Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k problematike platenia nájomného

25.05.2020 10:53

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov pri uhrádzaní mesačných zálohových platieb uvádzame výňatok zo Stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky (gestor zákona) k aplikácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou na území Slovenskej republiky.

 

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k aplikácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou na území Slovenskej republiky

K problematike platenia nájomného

Podľa § 3b zákona č. 62/2020 Z.z. nemôže prenajímateľ do 31.12.2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného, vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom, splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Je potrebné striktne rozlišovať medzi mesačnými platbami v rámci vlastníckeho vzťahu a nájomného vzťahu. Pravidelné mesačné platby, ktoré platia vlastníci bytov a nebytových priestorov za služby spojené s bývaním spolu s úhradami do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj platby za správu, z titulu svojho vlastníckeho vzťahu k bytu alebo nebytovému priestoru v dome, nie je možné považovať za nájomné. Citované ustanovenie zákona č. 62/2020 Z.z. sa týka len platenia nájomného, vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom, pri nájomnom vzťahu podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom. Preto úhrada mesačných platieb podľa § 10 ods. 1 a 6 zákona o vlastníctve bytov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome nie je zákonom č. 62/2020 Z.z. dotknutá a vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.