Informácie pre užívateľov bytov v správe SBD Zvolen

25.05.2018 09:51

 

Spravodajca č. 49

Príloha k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2017 - na stiahnutie vo formáte PDF

 

Poplatok za výkon správy
Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú v zmysle platných zmlúv o výkone správy povinní platiť správcovi mesačne poplatok za výkon správy vo výške stanovenej orgánom správcu. Oznamujeme Vám, že Zhromaždenie delegátov družstva, ako najvyšší orgán družstva, schválilo zvýšenie poplatku za výkon správy na sumu 6,20 Eur s DPH/mesiac a to s účinnosťou od 01.07.2018.
 
Ochrana pred požiarmi
Správca je povinný vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v bytových domoch. Súčasťou prehliadky je kontrola spoločných priestorov a únikových ciest. Únikové cesty, pivničné a spoločné priestory musia byť voľné a bez obmedzení priechodné, t.j. v týchto priestoroch nemôžu byť umiestnené predmety, ktoré zužujú potrebnú šírku únikovej cesty (napr. skrinky, stolíky, kvetináče), ani predmety vyrobené z horľavých materiálov. V prípade vzniku požiaru hrozia škody na majetku, zdraví a životoch a je dané zvýšené riziko krátenia či odmietnutia poskytnutia poistného plnenia poisťovňou v prípade, ak sa preukáže zavinenie v dôsledku nedodržiavania protipožiarnych predpisov zo strany vlastníkov bytov.

Poplatok za výkon správy

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú v zmysle platných zmlúv o výkone správy povinní platiť správcovi mesačne poplatok za výkon správy vo výške stanovenej orgánom správcu. Oznamujeme Vám, že Zhromaždenie delegátov družstva, ako najvyšší orgán družstva, schválilo zvýšenie poplatku za výkon správy na sumu 6,20 Eur s DPH/mesiac a to s účinnosťou od 01.07.2018.

 

Ochrana pred požiarmi

Správca je povinný vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v bytových domoch. Súčasťou prehliadky je kontrola spoločných priestorov a únikových ciest. Únikové cesty, pivničné a spoločné priestory musia byť voľné a bez obmedzení priechodné, t.j. v týchto priestoroch nemôžu byť umiestnené predmety, ktoré zužujú potrebnú šírku únikovej cesty (napr. skrinky, stolíky, kvetináče), ani predmety vyrobené z horľavých materiálov. V prípade vzniku požiaru hrozia škody na majetku, zdraví a životoch a je dané zvýšené riziko krátenia či odmietnutia poskytnutia poistného plnenia poisťovňou v prípade, ak sa preukáže zavinenie v dôsledku nedodržiavania protipožiarnych predpisov zo strany vlastníkov bytov.