Dezinfekcia spoločných priestorov v bytových domoch – stanovisko Úradu verejného zdravotníctva + reportáž RTVS

31.03.2020 13:14

Stavebné bytové družstvo Zvolen požiadalo Úrad verejného zdravotníctva o stanovisko k upratovaniu a dezinfekcii spoločných priestorov, o ktorom Vás informujeme:

 

„V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a ohrozením zdravia ochorením COVID-19 nevydal ÚVZ SR osobitné usmernenie, ktoré by sa týkalo špecificky dezinfekcie povrchov resp. ktoré by v priestoroch odporúčalo vykonávanie profesionálnej dezinfekcie. Čo sa týka profesionálnej dezinfekcie, tú môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami (je zárukou odbornej aplikácie). Použitie profesionálnej dezinfekcie je na zvážení každého subjektu.

 

Pre dodržanie hygieny spoločných priestorov resp. ich povrchov je možné vykonávať i bežné čistenie voľne dostupnými prípravkami pracovníkom v rámci upratovania pri zachovaní všeobecných aj špecifických zásad ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami.

Z dostupných zdrojov sa všeobecne odporúčajú roztoky s obsahom 62 až 71 % etanolu, 0,5 %  peroxidu vodíka alebo minimálne 0,1 %  chlórnanu sodného (SAVO). Prípravky s obsahom alkoholu nie sú vhodné pre umelohmotné povrchy. Pre použitie dezinfekcie povrchov v domoch je možné predpokladať, že najvhodnejšie (aj z ekonomických dôvodov ako aj dostupnosti ) budú prípravky obsahujúce chlórnan sodný.

 

Ochrana zdravia a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) závisia od prípravku a spôsobu aplikácie dezinfekčného prípravku. Pri bežnom používaní (napr. čistenie kľučiek alebo malých povrchov utierkou) je dostačujúca ochrana rúk napr. pryžovými rukavicami, pri postrekovaní, najmä rozsiahlejšej aplikácii sa odporúča zároveň aj ochrana dýchacích ciest a očí. Spôsob ochrany zdravia (vrátane odporúčaných prostriedkov) a optimálny čas dezinfekcie sú špecifické pre daný prípravok a sú obyčajne uvedené na Karte bezpečnostných údajov k prípravku.

 

Pri samotnej dezinfekcii je potrebné zamerať sa na plochy a povrchy, ktorých sa osoby najčastejšie dotýkajú napr. kľučky, madlá, zábradlia, tlačidlá, výťahy a pod.

 

RNDr. Zuzana Valovičová

Odbor hygieny životného prostredia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

V prípade požiadavky vlastníkov bytov o vykonanie celoplošnej dezinfekcie spoločných priestorov a dezinfekcie spoločných zariadení, nad rámec zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb, je možné kontaktovať telefonicky, emailom zamestnanca SBD Zvolen Miroslava Sekereša (tel. č. 045/3213310, email: msekeres@sbdzv.sk).

 

Realizáciu dezinfekcie a jej financovanie z fondu prevádzky, údržby a opráv môže odsúhlasiť zástupca vlastníkov bytov do výšky schváleného limitu disponovania čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

Reportáž RTVS k téme, Zdroj: Archív RTVS