Prevádzkovanie a servis výťahov

01.01.2014 15:23
Výťah spadá do kategórie vybraných technických zariadení, pre ktoré je platnou 
legislatívou stanovené vykonávať určité úkony za účelom zaistenia stavu bezpečnosti 
tohto zariadenia. Bezpečnosť výťahov v prevádzke sa zisťuje predpísanou kontrolou 
ich aktuálneho technického stavu. Táto kontrola je vykonávaná predpísanými 
prehliadkami a skúškami. 
 
Prehliadky a skúšky 
Pre výťahy sú stanovené tieto prehliadky a skúšky: 
  1. Týždenné prehliadky 1-krát za týždeň 
  2. Medziobdobné prehliadky 1-krát v čase medzi dvoma odbornými prehliadkami 
  3. Odborné prehliadky 1-krát za 3 mesiace 
  4. Odborné skúšky 1-krát za 3 roky 
  5. Opakované úradné skúšky 1-krát za 6 rokov 
 
Pri vykonávaní prehliadok, sú hlavne vizuálne kontrolované jednotlivé časti výťahu, 
stanovené príslušnou normou. Ďalej sú kontrolované napr. šachtové dvere či sa 
nedajú otvoriť v čase, keď tam nestojí kabína a pod. 
 
Pri vykonávaní skúšok sú okrem predpísaných úkonov pre prehliadky vykonávané 
naviac skúšky, ktoré preverujú správnu funkciu hlavne bezpečnostných prvkov 
výťahu (zachytávače kabíny, brzdu a pod.). Ďalej sú merané určité parametre, či ich 
skutočný technický stav zodpovedá predpísaným parametrom. 
 
Z prehliadok a skúšok je spísaný záznam – protokol. Do tohto protokolu je napísaný 
výsledok z prehliadky alebo skúšky. 
Ak je pri prehliadke – skúške zistený závažný nedostatok, ktorý ohrozuje bezpečnosť 
užívateľov výťahu, musí byť výťah odstavený z prevádzky až do času odstránenia 
zistenej závady. 
Ak sú pri prehliadke – skúške zistené menej závažné nedostatky, musí 
prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečiť ich odstránenie. 
 
Podľa platnej legislatívy je prevádzkovateľ výťahu, správca bytového domu, t.j. v 
tomto prípade Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej len SBD Zvolen). 
Všeobecne, prevádzkovateľ výťahu zodpovedá za bezpečnosť výťahu a tým pádom 
musí zabezpečiť vykonávanie stanovených prehliadok a skúšok. Následne 
bezodkladne zabezpečiť odstraňovanie zistených závad. 
 
Zabezpečenie prehliadok a skúšok. 
SBD Zvolen zabezpečuje vykonávanie pravidelných prehliadok a skúšok cez externé 
servisné spoločnosti výťahov. Poznámka: Opakované úradné skúšky môžu vykonávať len pre tento účel 
oprávnené osoby, t.j. Technická inšpekcia, TÜV, servisné spoločnosti výťahov toto 
oprávnenie nemajú. 
 
 
 
Servis výťahov. 
Servisné spoločnosti, okrem vykonávania predpísaných prehliadok a skúšok, 
vykonávajú aj opravy výťahov, hlavne odstraňujú závady zistené pri prehliadkach a 
skúškach. 
Ďalšou významnou úlohou servisných spoločnosti výťahov je zabezpečiť 
pohotovostnú službu, ktorá vykonáva nepretržite servisné zásahy v prípade poruchy 
výťahu a hlavne ak sa vo výťahu nachádza osoba. Pri tomto servisnom zásahu 
musia byť vykonané opatrenia na uvoľnenie osoby z výťahu a ak sa jedná o 
jednoduchšiu poruchu, aj jej okamžité odstránenie. 
 
Servisným spoločnostiam je platený tzv. paušál, v ktorom je zahrnuté vykonávanie 
týchto základných úkonov: 
a) zabezpečenie pohotovostnej služby 
b) vykonávanie pravidelných prehliadok výťahov (mimo skúšok) 
c) ďalej definovaných prác (údržby) 
 
Špecifikácia prác (údržby) vykonávaných na výťahoch v rámci plateného 
paušálu. 
1. zoštelovanie brzdy, koncového vypínača a obmedzovača rýchlosti 
2. kontrola stavu hladiny oleja v prevodovom ústrojenstve 
3. kontrola a výmena žiaroviek: v strojovni, v šachte a v kabíne 
4. zoštelovanie - ovládača koncového vypínača 
- samozatváračov 
- šachtových dvier a dverných uzáverov 
- vonkajších privolávačov 
- odkláňacej krivky 
5. kontrola a zoštelovanie bezpečnostných spínačov v šachte a na kabíne 
6. kontrola a doštelovanie závesu a protiváhy kabíny 
7. nastavenie zvukovej a svetelnej signalizácie. 
8. čistenie kontaktov na ovládacom panely v kabíne 
9. doplnenie informačných tabuliek na šachtových dverách 
10. čistenie priehlbiny šachty 
 
Upozornenie: všetky ostatné úkony vykonávané na výťahoch, mimo v predošlom 
texte uvedených, sú samostatne spoplatnené. 
 
Záver 
Toto sú základné povinnosti prevádzkovateľa a servisných spoločností výťahov. 
Tieto stručné informácie majú slúžiť vlastníkom bytov pre lepšiu orientáciu v oblasti 
prevádzkovania výťahov. 
 
 
Spracoval: Ing. Ján Očenáš