Posun termínu vyúčtovania v roku 2021

08.04.2021 13:57

V zmysle § 36e) zákona 115/2021 Z.z. viď. link (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/115/20210331.html) bol posunutý termín na predloženie Vyúčtovania úhrad za plnenia (služby) za rok 2020, vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej FPÚaO) za rok 2020 a správy správcu o činnosti za rok 2020 do 31.7.2021.

 

Stavebné bytové družstvo Vám oznamuje, že ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti na strane dodávateľov služieb, budeme realizovať vyúčtovanie služieb za rok 2020 vrátane vyúčtovania FPÚaO a správy správcu do 31.5.2021.