Plán opráv pre rok 2015 – preregulovanie ústredného kúrenia (ďalej ÚK) po významnej obnove

27.11.2014 17:59

Od 1. októbra 2014 vstúpila do platnosti novela zákona č. 205/2014, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon).

Podľa §8b ods. 2 písm. h)  Zákona je správca povinný do 30. novembra bežného roka „vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebovanie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu (ďalej FPÚaO) na kalendárny rok“.

Celé znenie informácie si môžete stiahnuť tu:

Preregulovanie_UK-plan_oprav.pdf