Hľadáte dobrého správcu bytového domu?

18.09.2014 12:55

Viete že... ?

  • Mnohé "správcovské spoločnosti" sú firmy bez potrebných skúseností, technického vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktoré nemôžu a nevedia kvalitne a profesionálne zabezpečiť fungovanie bytového domu? Stavebné bytové družstvo Zvolen (SBD Zvolen) k svojej činnosti zabezpečuje všetky legislatívne a technické povinnosti, ktoré súvisia so správou bytového domu. Ide napr. o zabezpečenie ochrany osobných údajov klientov, archiváciu a ochranu dokumentov, kvalitnú výpočtovú techniku, aktualizované programové vybavenie ktoré pružne reaguje na zmeny v legislatíve, zálohovanie údajov, elektronickú komunikáciu s klientom, bankovými ústavmi a mnohé ďalšie. 
  • Kvalitný a profesionálny správca vie značne ušetriť náklady na obnovu bytového domu pomocou rôznych programov a dotácií? SBD Zvolen úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a s orgánmi miestnych samospráv a so stavovskou organizáciou slovenských bytových družstiev, čo mu umožňuje využiť v prospech svojich klientov informácie z „prvej ruky“ a môže ich o týchto možnostiach presne a v dostatočnom časovom predstihu informovať.
  • Dobrá správcovská spoločnosť zabezpečuje pravidelné obhliadky domu, aby mohla okamžite riešiť možné poruchy v dome? SBD Zvolen zabezpečuje pravidelné obhliadky domu prostredníctvom svojich  technikov, získava informácie od splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov a zabezpečuje osobný, telefonický a emailový kontakt svojich klientov priamo s poverenými pracovníkmi družstva. Starostlivosť o Váš dom zvyšuje kvalitu bývania, celkovú úroveň domu a následne aj hodnotu vášho bytu.
  • Technické zariadenia domu vyžadujú pravidelnú údržbu a revízie, ktoré sú dané zákonom a príslušnými vyhláškami a nie každý správca má o nich potrebné znalosti? Pri nedodržaní termínov prehliadok a revízií môže dôjsť nielen k poruche, ale aj ohrozeniu zdravia a života ľudí, taktiež k prípadným sankciám a postihom zo strany kontrolných orgánov a poisťovne. SBD Zvolen eviduje a zabezpečuje všetky povinnosti s dostatočným časovým predstihom prostredníctvom kvalitných a overených dodávateľských spoločností.
  • Približne 50% vlastníkov bytov sa nezaujíma o správu vlastného domu a nezúčastňuje sa domových schôdzí? Neúčasť vlastníkov bytov na domových schôdzach potom nahráva rôznym špekulantom a "správcom", ktorí by mohli  zneužiť túto situáciu. SBD Zvolen prostredníctvom splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov informuje a organizuje schôdze s vlastníkmi bytov.
  • Niektorí správcovia nevedú účtovníctvo domu prehľadne a neumožňujú vlastníkom bytov doň nahliadať, ako aj kontrolovať jednotlivé faktúry a ich opodstatnenosť? SBD Zvolen pravidelne zverejňuje faktúry domu a sú prístupné po prihlásení na stránke www.poschodoch.sk. Taktiež pravidelne vykonáva ekonomický a účtovný audit prostredníctvom renomovanej audítorskej spoločnosti.
  • Moderní správcovia poskytujú pre klientov internetové fórum, elektronickú a emailovú komunikáciu, prípadne SMS notifikáciu, ktoré zabezpečí lepšiu informovanosť a komunikáciu v dome? SBD Zvolen umožňuje každému svojmu klientovi online prístup na portál Poschodoch.sk, kde sa užívateľ okamžite dozvie potrebné informácie o stave svojho konta, históriu zálohových predpisov, ročných vyúčtovaní a platieb, prípadne informácie o odpočtoch a spotrebe vody alebo PRVN. Zástupcovia vlastníkov sú online informovaní o stave fondu opráv, faktúrach, stave revízií a konštrukčných prvkov a iných dôležitých skutočnostiach súvisiacich so správou domu. Tieto informácie môžu v prípade potreby poskytnúť ostaným vlastníkom bytov. Zároveň v prípade ak poznáme vaše mobilné telefónne číslo, môžu Vám byť doručované notifikačné SMS správy o termínoch odpočtov, schôdzach či informácie o zabudnutej úhrade zálohového predpisu.