Ako vybaviť...

Chcem odpredať byt - postup pri zmene vlastníka

 • MANUÁL (na čo nezabudnúť pri zmene vlastníctva bytu...)
 • Poplatky pri prevode vlastníctva bytu
 • Postup v čase pandémie
 1. Podať  Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu [*.docx] [*.pdf]
  Uhradiť poplatok za registráciu zmeny vlastníka - 28,20,EUR.
 2. Vyplniť  Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby [*.pdf] [*.doc]
  Vlastník uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytua mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční (vnútrodružstevný predpis).
 3. Evidenčný list vlastníka bytu [*.docx] [*.pdf]
  Vyplní nový vlastník.
 4. Vyplniť  Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody [*.docx] [*.pdf] [*.pdf pre bytový dom HÁJIK]
  Svojim podpisom potvrdí pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
  V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.

Chcem uzatvoriť zmluvu o podnájme

 1. Zmluva o podnájme (vzor) [*.doc] [*.pdf]

Chcem previesť členstvo v SBD Zvolen - postup pri prevode členských práv a povinností

 1. Zmluva o prevode členských práv a povinností[*.pdf] [*.doc]
  K zmluve je potrebné predložiť podpisy všetkých účastníkov zmluvy overené notárom alebo matrikou.
 2. Vyplniť Vyhlásenie o vzájomnom majetkovom vysporiadaní vyrovnávacieho podielu [*.pdf] [*.doc]
  Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.
 3. Vyplniť Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby [*.docx][*.pdf]
  Nájomca uhradí zálohu na vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované s užívaním bytu, podľa veľkosti bytu a mesiaca, v ktorom sa zmena uskutoční(vnútrodružstevný predpis).
 4. Vyplniť Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody [*.doc] [*.pdf]
  Svojim podpisom potvrdzujú pôvodný aj nový vlastník na oddelení energetiky.
  V prípade neprítomnosti jednej zo zúčastnených strán, je potrebný overený podpis.

Chcem uzatvoriť zmluvu o výkone správy so SBD Zvolen

 1. Zmluva o výkone správy [*.doc] [*.pdf]

Chcem odkúpiť družstevný byt

 1. Žiadosť o prevod bytu do osobného vlatsníctva [*.doc] [*.pdf]
 2. Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva [*.doc] [*.pdf]

Chcem nahlásiť zmenu počtu osôb

 1. Žiadosť o vykonanie zmeny počtu osôb [*.docx] [*.pdf]

Chcem uzatvoriť dohodu o zániku spoločného členstva a spoločného nájmu družstevného bytu

 1. Dohoda [*.pdf]
  K dohode je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
  Podpisy všetkých účastníkov zmluvy musia byť overené notárom alebo matrikou.

Chcem vykonať stavebné úpravy v byte

 1. Informácie k stavebným úpravám v byte [*.pdf]
 2. Doklady potrebné k stavebným úpravám v byte [*.pdf]