Služby

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou.

Výhody správy priestorov v SBD Zvolen:

  1. Mnohoročné skúsenosti so správou cca 9 000 bytov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina
  2. Profesionálne personálne obsadenie
  3. Pravidelná štvrťročná informovanosť o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv a mesačná informovanosť o prehľade platieb vlastníkov bytov formou zasielania uvedených prehľadov 
  4. Odpis vodomerov v bytoch zabezpečuje splnomocnený zástupca vlastníkov bytov (resp. ním poverená osoba, môže byť aj zamestnanec SBD Zvolen).Odmena vo výške 0,5 Eur/byt/1 odpis je zahrnutá v poplatku za výkon správy 
  5. Uvádzanie dôležitých oznamov elektronickou formou – web stránka SBD Zvolen, web portál poschodoch.sk, na informačných tabuliach v sídle SBD Zvolen, prostredníctvom družstevného informátora – Spravodajcu a prostredníctvom zasielania korešpondencie predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov.
  6. Možnosť zasielania informácií o budúcich odpočtoch vody, nečakaných udalostiach súvisiacich s dodávkou vody alebo energií, o uskutočnení domových schôdzí, upozornení o neuhradených platbách a ďalších prostredníctvom SMS správy priamo na Váš mobilný telefón.